منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

SOC

مرکز عملیات امنیت

مرکز عملیات امنیت مجموعه ای از ابزار ها،فرآیندها وعوامل انسانی است که به صورت پیوسته ترافیک ورودی و خروجی از تجهیزات مختلف شبکه را برای شناسایی رخداد های امنیتی مانیتور کرده و با جمع آوری ترافیک شبکه وآنالیز آن،دیدگاهی جامع نسبت به وضعیت شبکه ایجاد می نماید.در مواردی که مقابله کامل با تهدیدات امکانپذیر نمی باشد،گزارش دهی مرکز عملیات امنیت شبکه به کارشناسان امنیت امکان تشخیص حمله وکاهش خسارات را داده و در روند جلوگیری از اینگونه حملات در آینده کمک شایانی خو اهد نموند.