منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)

خدمات امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)بصورت کلی بواسطه ایمن سازی زیر ساخت،شبکه واطلاعات سازمانی باعث اطمینان از تدوام تجارت و کاهش صدمات وکاهش تهدیدها شده و اگر سازمانی بتواندسیستم مدیریت امنیت اطلاعات را به درستی پیاده سازی و مدیریت کند،کسب و کاری دائمی و همراه با ریسک کمتر خواهدداشت. پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات علاوه بر موارد بالا می تواند باعث اطمینان از سازگاری با استانداردهای امنیت اطلاعات علاوه بر موارد بالا می تواند باعث اطمینان از سازگاری با استاندارد های امنیت اطلاعات ومحافظت از داده ها، قابل اطمینان کردن تصمیم گیری ها ومحک زدن سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، ایجادامنیت نزد مشتریان و شرکای تجاری، امکان رقابت بهتر باسایرشرکت هاوایجادمدیریت فعال و پویا در پیاده سازی امنیت داده ها واطلاعات شود.درنهایت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات منجر به تولید مستنداتی می شود که بازنگری سالانه آنها و انجام اقدامات لازم،تامیزان قابل قبولی سطح امنیت قلمرو تعریف شده در سیستم مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در سازمان را افزایش خواهد داد.

شرکت شبکه امن راهبرد در حوزه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از تجربیات ارزشمندی برخوردار بوده و تا کنون موارد متعددی از پیاده سازی این سیستم ها را باموفقیت به انجام رسانیده است.